कार्यक्रमको शीर्षक

नेपाली:स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा बिषयक तालिम

English:Training on Local Government Planning and Budgeting

विषयगतक्षेत्र:

  • नतिजामा आधारित योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

मिति:२०२१-०१-१७ देखी २०२१-०१-१९ सम्म

कार्यक्रम आयोजितस्थान:Bhadrapur Nagarpalika, Jhapa, Province 1

Status/स्थिति:Completed

Admin/प्रशासक:Ad_pcgg_pcgg.province1

Executive/कार्यकारी:N/A

Resource Person/श्रोतव्यक्ति:N/A

लक्षितसहभागी:जनप्रतिनिधी,संघिय कर्मचारी,अन्य कर्मचारी

लक्षित सहभागीसंख्या:३०

उपस्थित सहभागीकाविवरणहरू:N/A

© 2021  All rights reserved by PLGSP | Developed and Powered by Idea Breed IT Solution Pvt. Ltd.