कार्यक्रमको शीर्षक

नेपाली:स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुका लागि वजेट योजना तर्जुमा, अनुगमन प्रणाली तथा दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण सम्बन्धमा तालिम पुन्ना डोटी

English:Budget planning process, monitoring system and sustainable development goal localization training to local governance authority in Doti

विषयगतक्षेत्र:

  • नेतृत्व विकास र सशक्तिकरण
  • सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रकृया
  • नतिजामा आधारित योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
  • लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
  • नेतृत्व विकास र सशक्तिकरण

मिति:२०२१-०१-१० देखी २०२१-०१-१२ सम्म

कार्यक्रम आयोजितस्थान:Dipayal Silgadi Nagarpalika, Doti, Province Sudurpashchim

Status/स्थिति:Completed

Admin/प्रशासक:Ad_pcgg_pcgg.sudurpaschim

Executive/कार्यकारी:N/A

Resource Person/श्रोतव्यक्ति:N/A

लक्षितसहभागी:N/A

लक्षित सहभागीसंख्या:२७

उपस्थित सहभागीकाविवरणहरू:महिला -3, पुरुष -14, अन्य -0

© 2021  All rights reserved by PLGSP | Developed and Powered by Idea Breed IT Solution Pvt. Ltd.